27 maja o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, odbędzie się sesja rady Miejskiej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja na temat oferty kulturalnej w mieście Nowa Sól w 2021 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020 r.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2021 (5r).
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól-Miasto (5WPF).
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony w południowo – zachodniej części Nowej Soli).
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowa Sól – Miasto.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży udziału z części wspólnej budynku zaadaptowanej na cele mieszkaniowe.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowej Soli na kadencję w latach 2020-2023.
 13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 15. Rozpatrzenie pisma w sprawie nadania nazwy ronda.
 16. Rozpatrzenie pisma w sprawie nadania nazwy ronda.
 17. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc kwiecień 2021 r.
 18. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 19. Wnioski i oświadczenia.
 20. Zamknięcie obrad.

sesję będzie można obejrzeć TUTAJ