31 sierpnia o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Zakładu Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Nowej Soli.
 4. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Nowej Soli za I półrocze 2021 roku.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2021 (8r).
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól-Miasto (8WPF).
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. Przemysłowej (budowa lewoskrętu)”.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację inwestycji drogowej pn. „Odnowa dywanikowa dróg powiatowych na terenie miasta Nowa Sól, tj. ulic Przemysłowej, Konstruktorów i Zielonogórskiej”.
 9. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól-Miasto.
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowa Sól-Miasto na rok szkolny 2021/2022.
 11. Projekt uchwały w sprawie w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenów położonych pomiędzy ul. Staszica, Piłsudskiego i Zielonogórską oraz torami kolejowymi do granicy z lasem, Miejską Strefą Przemysłową i rzeką Czarną Strużką.
 12. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc lipiec 2021 r.
 13. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 14. Wnioski i oświadczenia.
 15. Zamknięcie obrad.
  Sesję będzie można oglądać online