24 listopada 2022 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, odbędzie się sesja Rady Miejskiej.Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2022 (12r).
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól-Miasto (11WPF).
 5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023.
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
 8. Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na dokumentację projektową, odszkodowanie za nieruchomości i grunty oraz realizację zadania „Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 – etap III”.
 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2023 r.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i placówkach oświatowo-wychowawczych.
 13. Projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sól – Miasto wraz ze zmianą studium nr 1 oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta.
 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Placem Wyzwolenia, Wrocławską, Topolową, Towarową i terenami PKP.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Nowosolskiego Domu Kultury.
 17. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc październik 2022 r.
 18. Przyjęcie protokołu z obrad LXIII sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 19. Wnioski i oświadczenia.
 20. Zamknięcie obrad.

  Sesję będzie można oglądać online TUTAJ