30 grudnia 2022 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ul. M.J. Piłsudskiego 12 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Sesję będzie można obejrzeć online TUTAJ

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2022 (13r).
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól-Miasto (12WPF).
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetowych roku 2022, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 6. Projekt uchwały w sprawie aktualizacji harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Nowa Sól na lata 2022-2030, zamieszczonego w § 3. Załącznika do Uchwały nr XLVI/417/21 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Miasta Nowa Sól na lata 2022-2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 06 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 7. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto na 2023 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego kwartały zabudowy pomiędzy ulicami Witosa, Bohaterów Getta, Ceglaną, Korzeniowskiego, Portową, Wrocławską i Placem Wyzwolenia
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2023.
 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2023-2043.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli w Miejskiego Zespołu do Obsługi Przedszkoli.
 12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Soli na rok 2023.
 13. Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowej Soli na rok 2023.
 14. Plan pracy Komisji Finansów, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Nowej Soli na rok 2023.
 15. Plan pracy Komisji Spraw Socjalnych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Nowej Soli na rok 2023.
 16. Plan pracy Rady Miejskiej w Nowej Soli na rok 2023.
 17. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc listopad 2022 r.
 18. Przyjęcie protokołu z obrad LXIV sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 19. Wnioski i oświadczenia.
 20. Zamknięcie obrad.