26 stycznia 2023 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ul. M.J. Piłsudskiego 12, odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Będzie można ją obejrzeć online tutaj.
Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży w mieście Nowa Sól w 2023 r.
4.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2023 (2r).
5.Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków.
6.Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na bieżącą działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.
7.Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z częściowym pokryciem kosztów utrzymania hali sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.
8.Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na wykonanie zadania „Rozbudowa i/lub przebudowa ulicy Grobla oraz ulicy Chrobrego w Nowej Soli”.
9.Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci dróg rowerowych, połączenie potencjału Powiatu Nowosolskiego i Zielonogórskiego – budowa odcinka Otyń-Niedoradz-Zielona Góra”.
10.Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na bieżącą działalność Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze.
11.Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na dokumentację projektową i odszkodowanie za nieruchomości i grunty w związku z realizacją zadania „Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 – etap III”.
12.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowa Sól – Miasto na lata 2023 – 2025”.
13.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowa Sól z horyzontem czasowym do 2027 roku.
14.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Nowa Sól na lata 2022-2030”.
15.Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto na przedsięwzięcia ograniczania niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym, w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto.
16.Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 102276F nazwanej ul. Młynarską w Nowej Soli.
17.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych Gminy Nowa Sól – Miasto.
18.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych.
19.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Soli za 2022 rok.
20.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowej Soli za 2022 rok.
21.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Finansów Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Nowej Soli za 2022 rok.
22.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Socjalnych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Nowej Soli za 2022 rok.
23.Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Nowej Soli za 2022 rok.
24.Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc grudzień 2022 r.
25.Przyjęcie protokołu z obrad LXV sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
26.Przyjęcie protokołu z obrad LXVI sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
27.Wnioski i oświadczenia.
28.Zamknięcie obrad.