31 marca 2023 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ul. M.J. Piłsudskiego 12, odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Relację z obrad można będzie obejrzeć na żywo.
Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Nowej Soli za rok 2022.
4.Informacja z działalności Centrum Aktywności Społecznej za 2022 r.
5.Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Soli za 2022 r.
6.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli za 2022 rok.
7.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2022 roku w Gminie Nowa Sól – Miasto.
8.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2023 (4r).
9.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól – Miasto wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2043 (3WPF).
10.Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na bieżącą działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.
11.Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
12.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenów położonych w południowej części miasta.
13.Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii energetycznej 110 kV w Nowej Soli.
14.Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 102379F nazwanej ul. Gimnazjalną w Nowej Soli.
15.Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 102410F nazwanej ul. Zjednoczenia w Nowej Soli.
16.Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto w 2023 roku.
17.Projekt uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłat za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i ich transport.
18.Projekt uchwały w sprawie wyboru kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy.
19.Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc styczeń 2023 r.
20.Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc luty 2023 r
21.Przyjęcie protokołu z obrad LXVII sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
22.Przyjęcie protokołu z obrad LXVIII sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
23.Wnioski i oświadczenia.
24.Zamknięcie obrad.