Na zdjęciu budynek Urzędu Miejskiego w Nowej Soli. W tle budynek apteki na roku ulicy Szkolnej i Piłsudskiego

W czwartek 1 października 2020 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Soli.
 4. Sprawozdanie z działalności Muzeum Miejskiego w Nowej Soli.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto za I półrocze 2020 r., oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku jednostek organizacyjnych gminy.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2020 (10r).
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól-Miasto (11WPF).
 8. Stanowisko Rady Miejskiej w Nowej Soli w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej Gminy Nowa Sól-Miasto na rok 2021.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2020-2024 dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli.
 10. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 11. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 12. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 13. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc sierpień 2020 r.
 14. Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 15. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.
 16. Wnioski i oświadczenia.
 17. Zamknięcie obrad.

zdj. Jerzy Malicki

Link do transmisji obrad sesji RM