Na zdjęciu kilkadziesiąt osób siedzących na krzesłach

Prezydent miasta Beata Kulczycka, wiceprezydent Dariusz Gusta, radni Andrzej Dykta oraz Łukasz Hendel, projektant Łukasz Korbel i pracownicy Wydziału Dróg spotkali się z mieszkańcami ulicy Głogowskiej, aby omówić planowaną rozbudowę tej ulicy. Spotkanie miało na celu przedstawienie najbliższych planów uruchomienia procedury zamówień publicznych, a także zakresu prac oraz omówienie harmonogramu i sposobu realizacji inwestycji.
Planowana rozbudowa ulicy Głogowskiej obejmuje odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 315 do granicy miasta, czyli do torów kolejowych. Inwestycja ma być współfinansowana przez Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z przewidywaną wartością 25 mln zł. Udział gminy wynosi 5% (1,25 mln zł), a udział funduszu 95% (23,75 mln zł).
Realizacja inwestycji miałaby potrwać 20 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do końca kwietnia 2026 r. Roboty budowlane planuje się prowadzić odcinkami, aby zminimalizować zakłócenia w ruchu drogowym.
Projektant dokumentacji szczegółowo omówił założenia projektu i odpowiadał na pytania licznie przybyłych mieszkańców.
Władze miasta zapewniły, że wszystkie uwagi zostaną wzięte pod uwagę, a celem jest minimalizacja uciążliwości związanych z prowadzonymi pracami.