logo miasta oraz napis strategia rozwoju miasta

Szanowni Mieszkańcy Nowej Soli!
Dziękujemy Wam za dotychczasowy udział w procesie tworzenia dokumentu, jakim jest Strategia Rozwoju Miasta Nowa Sól na lata 2022 – 2030. Wypełnione ankiety, które zwrotnie od Was otrzymaliśmy w liczbie 518 pozwoliły realnie spojrzeć na problemy miasta i wizję jego rozwoju zgodnie z Waszymi potrzebami. W powołanym Zespole ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Nowej Soli na lata 2022-2030 pracowaliśmy nad diagnozą do tego dokumentu, a na trzech warsztatach zastanawialiśmy się nad wizją i misją Miasta do 2030 roku. Wynikiem tych prac są zdefiniowane cele operacyjne i kierunki działań strategicznych.
Przyszedł czas na kolejny etap!
Oddajemy w Wasze ręce projekt dokumentu i gorąco zachęcamy do włączenia się w dyskusję nad nim! Dlatego też, działając zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2022 r. 1079 ze zm.) oraz uchwałą nr XLVI/417/21 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 28 października 2021r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Nowa Sól na lata 2022-2030,
Ogłaszamy konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Nowa Sól na lata 2022-2030!
Zapraszamy mieszkańców Miasta Nowej Soli, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do zapoznania się z projektem dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Nowa Sól na lata 2022-2030.
Czekamy na Wasze opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem, które można zgłaszać na Formularzu zgłaszania uwag w terminie od 2 września do 6 października 2022 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego dnia 15 września br. Prosimy aby wypełniony formularz zgłaszania uwag / opinii / propozycji: przesłać na adres – Urząd Miejski w Nowej Soli, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól (o terminie decyduje data wpływu formularza do Urzędu) lub złożyć osobiście w tutejszym Urzędzie lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konsultacje@nowasol.pl.
Czekamy na Was na spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 15 września 2022r., o godzinie 16:00, w małej sali Nowosolskiego Domu Kultury przy ul. M. J. Piłsudskiego 49.
Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia na konsultacje do dnia 13 września br. pod numerem telefonu (68) 459 03 63 lub elektronicznie wysyłając e-mail pod adres: konsultacje@nowasol.pl.
UWAGA!
Dla pierwszych 30 osób, które aktywnie i konstruktywnie włączą się w dyskusję, wypełniając i dostarczając Formularz zgłaszania uwag, czeka rejs Statkiem Laguna 30 września br. Warto podjąć się tego zadania! Będzie nam miło gościć Państwa na pokładzie!

Szanowni Mieszkańcy Nowej Soli!

Serdecznie dziękujemy za aktywny udział w procesie konsultacji społecznych nad projektem „Strategii Rozwoju Miasta Nowej Soli 2022 – 2030”. Od 2 września do 6 października br. zebraliśmy 54 uwagi. W załączeniu publikujemy „Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych”. Teraz, zgodnie z art. 10f ust. 2. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079.), przekazujemy projekt do zaopiniowania przez Zarząd Województwa Lubuskiego oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych Strategia Rozwoju Miasta Nowa Sól 2022-2030

Projekt Strategii Rozwoju Miasta NS 2022-2030 po konsultacjach społecznych