Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 t.j.) Prezydent Miasta Nowa Sól informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych i wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: „Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Nowa Sól – Miasto”.
Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 29.02.2024 r. do 21.03.2024 r. Z projektem dokumentu można zapoznać w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli w Komórce Monitorowania Środowiska (adres: ul. Piłsudskiego 12 67-100 Nowa Sól w pok. nr 219), w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu pod linkiem.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 t.j.), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ekologia@nowasol.pl
Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydenta Miasta Nowa Sól.
W ramach konsultacji zaplanowano również spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w formie wideokonferencji online przy wykorzystaniu oprogramowania Zoom. Spotkanie odbędzie się 14.03.2024 r. o godz. 16.00. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przekazanie swojego zgłoszenia na adres: ekologia@nowasol.pl do dnia 11.03.2024 r.
Pobierz formularz składania uwag