Prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (PZMM dla ZNOF) wchodzą w ostatnią fazę. Zapraszamy Mieszkańców Nowej Soli, a w szczególności osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów oraz przedstawicieli organizacji społecznych i biznesu do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym pakietów działań w zakresie komunikacji zbiorowej i indywidualnej (w tym rowerowej i pieszej), logistyki miejskiej oraz planowania przestrzennego do 2030 i 2040 roku.
Podczas warsztatu przedstawiony zostanie Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z pakietami działań PZMM dla ZNOF.
Spotkanie odbędzie się 12 lipca 2023 r. (środa) od godz. 10:00 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Kasprowicza 12. Przewidywany czas trwania to ok. 2 godziny.
Zachęcamy do uczestnictwa – zabierz głos w dyskusji na temat projektu Planu!
Warsztaty odbędą się w ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF). W jego skład wchodzą gminy: Zielona Góra, Nowa Sól, Sulechów, Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Otyń, Świdnica i Zabór.
Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszają:
Jacek Milewski
Prezydent Miasta Nowa Sól
Adrian Furgalski
Prezes Zarządu ZDG TOR (firmy wykonującej Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej)


O PROJEKCIE:
Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP), czyli Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM) ma na celu rozwiązanie problemów transportowych na danym obszarze poprzez wspólne wypracowanie długoterminowej strategii (do 2030 i 2040 r.) przez przedstawicieli samorządów i mieszkańców. Realizacja działań zapisanych w Planie ma zapewnić mieszkańcom wygodny dostęp do celów podróży i usług, poprawić bezpieczeństwo, zredukować zanieczyszczenie powietrza i hałasu oraz emisję gazów cieplarnianych i zużycie energii, a także zwiększyć wydajność i efektywność kosztową transportu osób i towarów.
Efektem wprowadzenia rozwiązań Planu będzie bezpieczniejsze i łatwiejsze poruszanie się w Zielonogórsko-Nowosolskim Obszarze Funkcjonalnym, co przełoży się na krótszy czas podróży, poziom komfortu oraz podniesienie atrakcyjności i jakości miejsc zamieszkania na terenie ZNOF, z korzyścią dla mieszkańców oraz gospodarki.
DLACZEGO JEST TO WAŻNE?
Zielona Góra i Nowa Sól, czy Gmina Zabór, to miejsca pracy wielu mieszkańców regionu, którzy jednocześnie zamieszkują gminy ościenne. Każdego dnia setki osób przemieszcza się, by dotrzeć do pracy, szkoły, urzędów, sklepów czy miejsc rekreacji i kultury. Dlatego planowanie mobilności, zgodnie z nowym podejściem, odbywa się w ramach większych obszarów, składających się z co najmniej kilku gmin tworzących tzw. obszary aglomeracyjne, czyli tereny, które są ze sobą ściśle powiązane funkcjonalnie. W planowaniu mobilności bierze się również pod uwagę kwestie przestrzenne i środowiskowe, np. wskazuje się, gdzie powinna powstawać nowa zabudowa, tak, żeby nie pogarszała stanu środowiska naturalnego, a jednocześnie zapewniała mieszkańcom dobre warunki w codziennych podróżach do pracy, szkoły i usług. Odróżnia to PZMM od typowych opracowań transportowych, które skupiają się jedynie za zagadnieniach komunikacyjnych i są ograniczone do obszaru danego miasta lub gminy.
PZMM dotyczy Mieszkańców wszystkich gmin ZNOF, np. w zakresie częstotliwości kursowania autobusów regionalnych, lokalnych oraz miejskich i możliwych sposobów poprawiania ich dostępności, wytycznych w zakresie budowy chodników i dróg dla rowerów, czy bezpiecznych przejść dla pieszych na obszarach wiejskich, niezbędnych działań, które pozwolą zmniejszyć negatywny wpływ ruchu samochodów ciężarowych na miejscowości lub też integracji różnych środków transportu, w tym publicznych i prywatnych w całym obszarze. Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej są wspierane przez Komisję Europejską, a ich opracowanie i wdrażanie będzie jednym z warunków otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej na inwestycje związane z szeroko pojmowaną mobilnością.