Rozporządzenie Porządkowe Wojewody Lubuskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r., w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Odry

(…)

§ 1. 1. W związku z wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, wprowadza się na terenie województwa lubuskiego zakaz bezpośredniego kontaktu z wodami Odry, a także korzystania z tych wód.

  1. Pod pojęciem korzystania z wód rozumie się w szczególności spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów ryb, spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewania oraz inne działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z wodami, o których mowa w ust. 1.
  2. Zakaz określony w ust. 1 nie dotyczy działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego, prac budowlanych, utrzymania wód, prac konserwacyjnych, żeglugi i dezaktywacji narzędzi pułapkowych, żaków i wontonów.
    § 2. Zakaz, o którym mowa w § 1 ust. 1, wprowadza się na okres do dnia 18 sierpnia 2022r.

(…)

link do pełnego rozporządzenia TUTAJ