Przedmiotem i celem konsultacji jest projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030”.
Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Nowa Sól – Miasto.
Konsultacje społeczne potrwają 21 dni tj. od 24 maja do 13 czerwca 2023 r.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
w formie pisemnej – na adres Urzędu Miejskiego w Nowej Soli;
ustnie do protokołu;
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na adres e-mail: nowasol@nowasol.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Nowa Sól.
Projekt dokumentu wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Soli,
ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól w Komórce Monitorowania Środowiska oraz zamieszczony został na stronie BIP Urzędu.
Serdecznie zapraszamy do konsultacji!