Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF) jest już gotowy. Zapraszamy wszystkich mieszkańców i innych interesariuszy do zgłaszania uwag do dokumentu.
Prace nad Planem są już na półmetku. Na podstawie danych przekazanych przez samorządy, badań oraz spotkań konsultacyjnych w różnych miejscowościach Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego, powstał projekt dokumentu strategicznego, którego zadaniem jest wytyczenie kierunków rozwoju zrównoważonej mobilności w ZNOF w perspektywie 2030 i 2040 roku.


Każdy Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej powinien powstawać z jak najszerszym uczestnictwem mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, biznesu i innych grup interesariuszy opracowania. Takie partycypacyjne podejście do tworzenia Planu jest niezwykle istotne. Aby bowiem zmieniać np. transport publiczny, trzeba znać opinie osób z niego korzystających.
Dokument jest dostępny pod linkiem:
http://www.zielona-gora.pl/PL/1776/Plan_Zrownowazonej_Mobilnosci_Miejskiej__PZMM/
Formularz uwag i wniosków znajduje się natomiast tutaj:
https://forms.office.com/e/Le4VLJ0mbN
Zachęcamy do zgłaszania uwag – zabierz głos w dyskusji nad przyszłością zrównoważonej mobilności w Zielonogórsko-Nowosolskim Obszarze Funkcjonalnym!


O PROJEKCIE:
Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP), czyli Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM) ma na celu rozwiązanie problemów transportowych na danym obszarze poprzez wspólne wypracowanie długoterminowej strategii (do 2030 i 2040 r.) przez przedstawicieli samorządów i mieszkańców. Realizacja działań zapisanych w Planie ma zapewnić mieszkańcom wygodny dostęp do celów podróży i usług, poprawić bezpieczeństwo, zredukować zanieczyszczenie powietrza i hałasu oraz emisję gazów cieplarnianych i zużycie energii, a także zwiększyć wydajność i efektywność kosztową transportu osób i towarów.
Efektem wprowadzenia rozwiązań Planu będzie bezpieczniejsze i łatwiejsze poruszanie się w Zielonogórsko-Nowosolskim Obszarze Funkcjonalnym, co przełoży się na krótszy czas podróży, poziom komfortu oraz podniesienie atrakcyjności i jakości miejsc zamieszkania na terenie ZNOF, z korzyścią dla mieszkańców oraz gospodarki.
DLACZEGO TO WAŻNE?
Zielona Góra, Nowa Sól, czy Sulechów to miejsca pracy wielu mieszkańców regionu, którzy jednocześnie zamieszkują gminy ościenne. Każdego dnia setki osób przemieszcza się, by dotrzeć do pracy, szkoły, urzędów, sklepów czy miejsc rekreacji i kultury. Dlatego planowanie mobilności, zgodnie z nowym podejściem, odbywa się w ramach większych obszarów, składających się z co najmniej kilku gmin tworzących tzw. obszary aglomeracyjne, czyli tereny, które są ze sobą ściśle powiązane funkcjonalnie. W planowaniu mobilności bierze się również pod uwagę kwestie przestrzenne i środowiskowe, np. wskazuje się, gdzie powinna powstawać nowa zabudowa, tak, żeby nie pogarszała stanu środowiska naturalnego, a jednocześnie zapewniała nowym mieszkańcom dobre warunki w codziennych podróżach do pracy, szkoły i usług. Odróżnia to PZMM od typowych opracowań transportowych, które skupiają się jedynie za zagadnieniach komunikacyjnych i są ograniczone do obszaru danego miasta lub gminy.
PZMM dotyczy wiec mieszkańców wszystkich gmin ZNOF – np. w zakresie częstotliwości kursowania autobusów regionalnych, lokalnych oraz miejskich i możliwych sposobów poprawiania ich dostępności, wytycznych w zakresie budowy chodników i dróg dla rowerów, czy bezpiecznych przejść dla pieszych na obszarach wiejskich, niezbędnych działań, które pozwolą zmniejszyć negatywny wpływ ruchu samochodów ciężarowych na miejscowości czy integracji różnych środków transportu, w tym publicznych i prywatnych w całym obszarze. Plany zrównoważonej mobilności miejskiej są wspierane przez Komisję Europejską, a ich opracowanie i wdrażanie będzie jednym z warunków otrzymania dofinansowania z UE na inwestycje związane z szeroko pojmowaną mobilnością.