Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli ogłasza nabór dla mieszkańców Nowej Soli do wzięcia udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • zakupach z zastrzeżeniem czynnego udziału uczestnika Programu,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystania z dóbr kultury,
 • wykonywaniu codziennych czynności.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie:

 1. karty zgłoszenia – stanowiącej załącznik do Programu,
 2. oświadczenia dotyczącego wskazania asystenta  – stanowiącego załącznik do Programu oraz
 3. dołączenie kserokopii aktualnego orzeczenia o  znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych.

Pliki do pobrania tu: https://mopsnowasol.bip.gov.pl/asystent-osoby-niepelnosprawnej/program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021.html

Dokumenty w/w należy złożyć w następujący sposób:

 • do skrzynki podawczej, znajdującej się przy wejściu do siedziby MOPS w Nowej Soli przy ul. Staszica 1D,
 • skany dokumentów wysłać na adres mailowy: sekretariat@mopsnowasol.pl
 • pocztą tradycyjną na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Staszica 1D,   67-100 Nowa Sól

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przewidywana liczba uczestników Programu  to 25 osób, w tym:

 • 5 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 20 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej1, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

3) osoby wskazane przez osobę niepełnosprawną będącą uczestnikiem Programu lub jego opiekuna prawnego.

UWAGA!

Asystentem osoby niepełnosprawnej nie może być osoba będąca członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej,  jej opiekunem prawnym lub osoba faktycznie zamieszkująca razem z osobom niepełnosprawną – uczestnikiem Programu.

Realizacja Programu planowana jest w miesiącach  kwiecień – listopad 2021 r. po podpisaniu niezbędnych umów i uzyskaniu dofinansowania Programu.

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowany przez MOPS w Nowej Soli, finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w kwocie  434 915,25 zł.

1 Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412). Pliki do pobrania na stronie