OGŁOSZENIE

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli

W związku z ogłoszonym 03 grudnia 2020 r. przez MRPiPS naborem wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, MOPS prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie.

ADRESACI PROGRAMU:

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ZAKRES USŁUG ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:

Pomoc (w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym) w formie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przyznawaną pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na:

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem
    o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub
    z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz wstępnej kalkulacji środków na realizację zadania w roku bieżącym i w kolejnych latach.

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy (do 31 grudnia 2020 r.) określających skalę potrzeb w zakresie realizacji Programu, prosi się osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt telefoniczny z Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowej Soli – tel. nr 68 506 63 05, 68 506 63 07 lub e-mailowy – adres:
sekretariat@mopsnowasol.pl – w terminie do dnia 18 grudnia 2020 r. do godziny 14.00.