W środę 27 kwietnia odbyło otwarcie Centrum Aktywności Społecznej przy ulicy Kasprowicza 12. Uczestniczyli w nim między innymi Grażyna Jelska dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Andrzej Gonia dyrektor Oddziału Lubuskiego PFRON oraz gospodarze miasta: prezydent Jacek Milewski, wiceprezydent ds społecznych Natalia Walewska-Wojciechowska, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Petreczko wraz z radnymi. W spotkaniu uczestniczyli także m.in. starosta nowosolska Iwona Brzozowska, radni powiatu, dyrektorzy placówek oświatowych i służb mundurowych, a także pracownicy urzędu w tym wydziału spraw społecznych.

Realizacja inwestycji polegała na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły dawnego Gimnazjum nr 3 przy ul. Kasprowicza 12 w Nowej Soli, na Centrum Aktywności Społecznej „CAS”, wraz z przebudową zagospodarowania terenu polegającą na budowie parkingu, niezbędnej infrastruktury technicznej, adaptacji terenów zielonych wokół budynku.
Budynek jest dwukondygnacyjnym obiektem wolnostojącym o powierzchni działki 12 849m2, powierzchnia całkowita dwukondygnacyjnego budynku 3674,44 m2, powierzchnia użytkowa 2922,15 m2.
Na terenie usytuowania budynku znajduje się teren zielony o powierzchni ok. 11 000 m2.
Koszty inwestycyjne przebudowy, adaptacji budynku (i przyległych terenów) na Centrum Aktywności Społecznej w latach 2020-2021 to 6 035 716,77 zł
w tym:

Środowiskowy Dom Samopomocy: wartość inwestycji 1 085 000 zł (pozyskane dofinansowanie ze środków rządowych na zadanie związane z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 200 000 zł w 2020 r., 300 000 zł w 2021 r.)

Dzienny Dom Senior +: wartość inwestycji 956 636,77 zł (pozyskane dofinansowanie z Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Edycja 2020 : 300 000 zł).

W budynku CAS funkcjonuje już od marca 2021 r. Dzienny Dom Senior+, na którego funkcjonowanie w 2021 r. pozyskano dotację z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025, Edycja 2021: 96 120 zł
W okresie funkcjonowania budynku pozyskano dodatkowo następujące dofinansowania:
Dzienny Dom Senior +: Program wieloletni „SENIOR+” na Lata 2021-2025 wartość inwestycji 953 855,83 zł (pozyskane dofinansowanie : 300 000 zł).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansowanie w kwocie 99 999,99 zł w 2021 roku, w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Realizacja dodatkowego wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych, w celu łagodzenia skutków wywołanych wirusem SARS-Cov-2
Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Os Priorytetowa 7 Równowaga społeczna Działanie 7.5 Usługi społeczne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 „Pierwszy Dzienny Dom Seniora w Nowej Soli”. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 718 579,74 zł. Całkowity koszt projektu: 845 387,94
Od stycznia 2022 uruchomiono siedzibę placówek: Środowiskowy Dom Samopomocy, oraz od marca Centrum Aktywności Społecznej (komórka Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego) z przestrzenią na ulokowanie nowosolskich organizacji pozarządowych.
W siedzibie Centrum Aktywności Społecznej „CAS” swoje miejsce znajdują nowosolskie organizacje pozarządowe realizujące działania statutowe na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz Seniorów, w tym zrzeszające osoby z niepełno sprawnościami, i nie tylko.

Pierwsze organizacje, które zgłosiły chęć utworzenia swojej siedziby w CAS to:
Polski Czerwony Krzyż – Lubuski Oddział Okręgowy Nowa Sól,
Stowarzyszenie „Klub Mam”,
Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek „Tęcza” ,
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze o/Nowa Sól,
Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski- Koło w Nowej Soli,
Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP – Hufiec Nowa Sól ZHP,
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych „Medyk”, Stowarzyszenie pomocowe ”Nowosolska Paczka”,
Klub Żeglarski Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Żeglarz”,
Nowosolski Uniwersytet Trzeciego wieku
Fundacja „JuPi”
Rejonowe Koło Pszczelarzy
w Nowej Soli.
Do podstawowych zadań oraz celów Centrum Aktywności Społecznej należy:
wspieranie działań wspomagających integracje środowisk senioralnych oraz grup międzypokoleniowych;
inicjowanie oraz wspieranie działań na rzecz budowania społecznego systemu wsparcia oraz rozwoju wolontariatu na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
promowanie oraz wspieranie rozwoju wolontariatu miejskiego;
wspieranie działań na rzecz wolontariatu poprzez wzmacnianie płaszczyzny współpracy samorządu, miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych;
kreowanie przestrzeni na rzecz wsparcia osób będących opiekunami osób zależnych, w formie organizacji form czasu wytchnieniowego;
promowanie oraz inicjowanie działań wspierających na rzecz otoczenia osób
z niepełnosprawnościami;
prowadzenie działań aktywizujących oraz wspierających rozwój kształtowanie postaw obywatelskich oraz kompetencji społecznych młodzieży;
wspieranie działań na rzecz budowania systemu wsparcia i rozwoju wolontariatu senioralnego, międzypokoleniowego;
inicjowanie działań na rzecz profesjonalizacji podmiotów ekonomii społecznej w tym ekonomizacje ich działalności;
Wspieranie organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w procesie profesjonalizacji, w tym prowadzenia działalności gospodarczej;
stwarzanie warunków do działania i rozwoju organizacjom pozarządowym;
wspomaganie rozwoju miejskich wspólnot lokalnych;
prowadzenie działań animacyjnych w zakresie kultury, sportu, opiekuńczo-wychowawczym, ekologii, rozwoju inicjatyw sąsiedzkich, partycypacji społecznej, aktywizacji społeczności lokalnej;
animacja oraz wspieranie działań ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych poprzez partycypacje mieszkańców oraz rozwój społeczności lokalnej w obszarze rozwijania postaw prospołecznych, aktywności społecznej oraz samorealizacji;
organizowanie spotkań, konferencji, innych wydarzeń na rzecz rozwoju potencjału społecznego w mieście Nowa Sól.