5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce to również Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. To wyjątkowy dzień, w którym w sposób szczególny należy pokazywać i uświadamiać, że każdy z nas ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu społecznym, rodzinnym oraz zawodowym. Osoby  z niepełnosprawnościami są częścią naszego społeczeństwa, a społeczeństwo to wspólnota złożona z jednostek, które dzięki swoim, indywidualnym i unikalnym cechom, mają wpływ na rozwój społeczny. Bariery i ograniczenia, które utrudniają osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami swobodne funkcjonowanie są wyzwaniem do ciągłej zmiany otaczającej nas rzeczywistości.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność występuje wtedy, kiedy osoba, z powodu swojej niepełnosprawności, traktowana jest gorzej niż inna osoba w podobnych okolicznościach. Sytuacja taka występuje również wtedy, gdy dany przepis, kryterium lub praktyka stawiają w szczególnie niekorzystnej sytuacji osoby z niepełnosprawnościami w porównaniu do innych osób. Także wszelkie zachowania, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery mają znamiona dyskryminacji.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na pomoc i interwencję Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, którego biuro jest komórką organizacyjną Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Rzecznik podejmuje działania mające na celu walkę z dyskryminacją i niesie realną pomoc osobom poszkodowanym ze względu na swoją niepełnosprawność. Siedziba Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych mieści się w Warszawie przy ul. Żurawiej 4 A, tel. 538-117-590 (adres korespondencyjny Biura: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, e-mail: sekretariat.bon@mrips.gov.pl).

Ważną rolę dla osób z niepełnosprawnościami ogrywają również takie instytucje jak Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w których to osoby z niepełnosprawnością może ubiegać się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także starać się o wsparcie np. w zakresie likwidacji barier architektonicznych, dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w Nowej Soli przy ul.  Moniuszki 3, tel. 68 4586730,
e-mail: orzeczenia@powiat-nowosolski.pl, natomiast siedziba PCPR znajduje się przy ul. Staszica 1A, tel. 68 4574330, e-mail. pcpr@powiat-nowosolski.pl.

W Nowej Soli istotną z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami miejską instytucją jest Środowiskowy Dom Samopomocy, który jest domem dziennego pobytu dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi. Od stycznia  2022 r. ŚDS mieści się przy ul. Kasprowicza 12 w budynku Centrum Aktywności Społecznej. Ośrodek świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Przeznaczony jest dla 30. pełnoletnich osób, z doświadczeniem zaburzeń psychicznych:

  • dla osób chorujących psychicznie (20 miejsc)
  • dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (7 miejsc)
  • dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (3 miejsca) .

Osoby potrzebujące wsparcia w życiu codziennym, szukające zrozumienia i pomocy w rozwiązywaniu problemów, a także chcące aktywnie i efektywnie spędzać czas i mieć wpływ na otaczający świat mogą zgłosić się do ŚDS. Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania ośrodka zostaną przekazane przez pracowników jednostki w miejscu: ul. Kasprowicza 12 w Nowej Soli lub telefonicznie: 68 475 18 99, e-mail: sds@sdsnowasol.pl. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również 2 istotne z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin programy. Są to:

– Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022  – którego celem jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnościami, dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Osoby zainteresowane taką formą pomocy mogą uzyskać informacje pod nr tel. 68 506 63 39, 68 506 63 35. Bliższe informacje dostępne są także na stronie http://mopsnowasol.pl/program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022/

– Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 – głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne) w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Informacje dotyczące Programu udzielane są pod nr tel. 68 506 63 39; 883377430; 728533959 lub są dostępne na stronie http: //mopsnowasol.pl/program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022/