Celem konkursu jest uhonorowanie Lubuszanek działających aktywnie na polu artystycznym, naukowym, obywatelskim, społecznym i biznesowym, a także osób i instytucji zaangażowanych we wzmacnianie pozycji kobiet w społeczeństwie.

Ideą konkursu jest promowanie równego traktowania kobiet oraz upowszechnianie przykładów działań podejmowanych przez kobiety i na rzecz kobiet.

Tytuły w pięciu kategoriach

Tytuły „Kobieta Roku Województwa Lubuskiego” nadane zostaną w kategoriach:

– działalność artystyczna

– działalność na rzecz drugiego człowieka

– działalność obywatelska

– działalność naukowo-badawcza

– działalność biznesowa

Wyróżnienie specjalne

Przyznane zostanie także wyróżnienie specjalne: „Działania na rzecz kobiet”, które może trafić także do mężczyzn i instytucji zaangażowanych w podejmowanie działań na rzecz wzmacniania pozycji kobiet w społeczeństwie.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji konkursu zawarte są w REGULAMINIE – na stronie:

https://lubuskie.pl/…/dla-kogo-tytul-kobieta-roku…

Jak zgłosić kandydaturę:

Zgłoszenia kandydatów/-ek nominowanych do tytułu lub wyróżnienia specjalnego mogą być dokonywane przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO REGULAMINIE (w załączniku obok) i przekazanie go w jeden z poniższych sposobów:

elektronicznie (w formie skanu na adres e-mail: wrk@lubuskie.pl, z dopiskiem w tytule: „Kobieta Roku Województwa Lubuskiego” lub „Działania na rzecz kobiet”);

– listownie (na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, z dopiskiem na kopercie: „Kobieta Roku Województwa Lubuskiego” lub „Działania na rzecz kobiet”);

– osobiście (złożenie dokumentów w zamkniętej kopercie w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, z dopiskiem na kopercie: „Kobieta Roku Województwa Lubuskiego” lub „Działania na rzecz kobiet”)

Jedno zgłoszenie może zawierać jedną kandydaturę, a jedna kandydatka/kandydat może zgłosić się w danym roku tylko do jednej kategorii!