Przyszła pora na drugą edycję konkursu „Nowosolskie Kryształu Wolontariatu”, który jest skierowany do wolontariuszy. Zeszłoroczny konkurs wyłonił laureatów w 5 kategoriach. W tym roku doszła szósta kategoria – przedsiębiorstwa. Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń! Zwycięzców poznamy na gali 5 grudnia – w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Celem konkursu jest:

popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu,

promowanie lokalnych inicjatyw społecznych,

promocja kultury pomagania i tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji i instytucji, które zajmują się wolontariatem,

poszerzanie wśród mieszkańców wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy,

promocja „dobrych przykładów” działań wolontariackich,

zachęcanie do podejmowania aktywności wolontariackiej, włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

Tytuł Laureata można zdobyć w następujących kategoriach:

  • SZKOŁY PODSTAWOWE,
  • SZKOŁY PONADPODSTAWOWE,
  • MIESZKAŃCY (osoby fizyczne),
  • GRUPY INICJATYWNE,
  • ORGANIZACJE POZARZĄDOWE,
  • PRZEDSIĘBIORSTWA.

Zgłoszenia do Konkursu odbywają się za pomocą Formularza konkursowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu:

Zgłoszenia Kandydatów do konkursu mogą dokonywać :

organizacje pozarządowe,

szkoły podstawowe i ponadpodstawowe,

osoby prawne (niewymienione w innych punktach),

osoby fizyczne,

kościoły i związki wyznaniowe,

organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej,\

przedsiębiorstwa – zwane dalej Zgłaszającym.

Zgłaszający wymieniony w pkt. 2 ust. 1-6 Regulaminu może zgłosić własną kandydaturę do Konkursu.

Każdy ze zgłaszających może zgłosić jednego Kandydata.

Zgłoszeni do konkursu mogą zostać:

grupy wolontariackie ze szkół podstawowych z terenu Gminy Nowa Sól – Miasto,

grupy wolontariackie ze szkół ponadpodstawowych z terenu Gminy Nowa Sól – Miasto,

osoby fizyczne,

grupy inicjatywne,

organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie,

przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie miasta Nowa Sól.

Formularz konkursowy z dopiskiem: Konkurs „Nowosolskie Kryształy Wolontariatu 2022”należy złożyć do dnia 20 listopada 2022 r. w jednej z dwóch form:

  1. w formie papierowej dokumenty należy składać osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs „Kryształy”, w okienku podawczym Urzędu, ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, parter,w godzinach pon. 7.30-16.30, wt-czw 7.30 – 15.30, pt 7.30-14.30;

O terminowym złożeniu oferty w formie papierowej decyduje data jej wpływu
do siedziby Urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego);

2. za pomocą e-maila, na elektroniczną skrzynkę o adresie cas@nowasol.pldokumenty w formacie .pdf (skan z podpisem);

O terminowym złożeniu oferty w przypadku doręczenia na elektroniczną skrzynkę decyduje data jej wpływu na skrzynkę.

Formularze konkursowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie konkursu. Kontakt do organizatorów: cas@nowasol.pl, tel. 68 452 60 86 – Kalina Patek.