Prezydent Miasta Nowa Sól ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2022 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku –
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1057 ze zm.) realizacji zadań publicznych Gminy Nowa Sól – Miasto w zakresie organizowania pomocy osobom bezdomnym poprzez prowadzenie placówki zapewniającej nocleg.