Obrazek przedstawia klawiaturę laptopa, na środku niebieski pasek z napisem Uwaga otwarty konkurs ofert 2021

Prezydent Miasta Nowa Sól na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz.U.  z 2020 r., poz. 1876/

Ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie zadań Gminy Nowa Sól – Miasto organizacjom pozarządowym

Rozdział I

Rodzaj zadania: Zadanie w zakresie pomocy społecznej

Konkurs pn.

„ Świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku oraz soboty, niedziele i święta, osobom, które ze względu na stan zdrowia takiej opieki wymagają na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”

Zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. /t.j. Dz.U.  z 2020 r., poz. 1876/ usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze świadczone są na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione i osób w rodzinie, które wymagają pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Szczegółowy zakres czynności usług opiekuńczych zawiera Załącznik nr 1.

Rozdział II

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 1. Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosi: 2 588 000,00 zł.

W przypadku wyczerpania środków o których mowa wyżej przed upływem 2021 r. Prezydent Miasta Nowa Sól może podjęć decyzję o przeprowadzeniu konkursu uzupełniającego, w celu zabezpieczenia ciągłości zadania.

Wysokość dotacji ustalono w oparciu o szacowane i uzasadnione potrzeby w zakresie usług opiekuńczych, biorąc pod uwagę:

– szacunkową liczbę osób wymagających pomocy,

– średniomiesięczną liczbę godzin usług opiekuńczych wykonanych w okresie

  od 01 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.

– okres realizacji zadania.

Koszt 1 godziny usług skalkulowany w oparciu o planowaną dotację.

 • Kwota na realizację zadania może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 • W latach ubiegłych na powyższe zadanie wydatkowano:

– w 2015 r. – 803 480 zł

– w 2016 r. – 1 048 938 zł

– w 2017 r. – 1 244 931 zł

– w 2018 r. – 1 534 074 zł

– w 2019 r. – 1 843 883 zł

– od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. –  1 456 003 zł

Rozdział III

Podmioty uprawnione i zasady przyznawania dotacji:

 1. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe tj. nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustawy, w tym fundacje, stowarzyszenia i ich oddziały, kluby oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm/.
 2. Konkurs przeprowadza i opiniuje Komisja Konkursowa zwana dalej Komisją.

2.1.Komisję Konkursową powołuje Prezydent Miasta Nowa Sól, w celu opiniowania złożonych ofert.

2.2.W Komisji nie mogą zasiadać osoby uczestniczące w konkursie i pozostające w takim stosunku faktycznym z uczestnikiem Konkursu, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

2.3.Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 2.2. zostaną ujawnione po powołaniu Komisji, Prezydent Miasta Nowa Sól, dokonuje odpowiedniej zmiany w składzie Komisji. Czynności Komisji dokonane przed zmianą uznaje się za nieważne.

2.4. Do zadań Komisji należy:

a) dokonywanie otwarcia ofert,

b) ocena spełnienia kryteriów stawianych oferentom,

c) rekomendacja Prezydentowi Miasta Nowa Sól wybranej oferty wraz z kwotą dotacji, w celu podpisania umowy na realizację zadania.

3.  Uczestnicy konkursu składają swoje oferty na właściwych formularzach, zgodnie z  rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. /Dz.U. z 2018 r. poz. 2057/ w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

                    3.1.Oferta składana przez podmioty powinna zawierać:

a)  szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,

b)  termin i miejsce realizacji zadania,

c) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym proponowaną cenę jednej godziny usług opiekuńczych.

d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,

f) inne informacje, które zdaniem oferenta będą miały znaczenie przy wyborze oferty.

                   3.2.Dodatkowo do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b) pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem).

UWAGA:

Oferta, która nie będzie posiadała jednego z wyżej wymienionych elementów zostanie odrzucona z powodów formalnych.

W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę. Jeżeli osoba uprawniona nie dysponuje pieczątką imienną, każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie wraz z datą) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.       

 • W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego wymagany jest dokument potwierdzający możliwość reprezentowania podmiotu lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. W powyższym przypadku Komisja może prosić oferentów o dodatkowe informacje.
 • Podmioty przystępujące do konkursu są zobowiązane do złożenia ofert w sposób wymagany w Ogłoszeniu o Konkursie.
 • Komisja w trakcie oceny ofert może prosić oferentów o dodatkowe informacje.
 • Oferty niekompletne pod względem formalnym oraz złożone po upływie terminu określonego przez Prezydenta Miasta Nowa Sól  w ogłoszeniu o konkursie nie będą rozpatrywane.
 • Komisja sporządza protokół z przeprowadzenia konkursu, podpisany przez Przewodniczącego Komisji, który przedstawiany jest Prezydentowi Miasta Nowa Sól. Protokół zawiera ocenę złożonych ofert z propozycją dotacji.
 • Konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta Nowa Sól po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej.
 • Prezydent Miasta Nowa Sól poinformuje o wynikach konkursu w trybie przewidzianym dla ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
 • Dotacja jest przyznawana w ramach środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej na ten cel i podlega szczegółowemu rozliczeniu zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
 • Szczegółową formę i terminy przekazywania dotacji podmiotowi oraz sposób ich rozliczania określać będzie umowa, sporządzona według wzoru zamieszczonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. /Dz.U. z 2018 r. poz. 2057/ w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Rozdział IV

Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania: zadanie publiczne winno być realizowane w terminie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 2. Prezydent Miasta Nowa Sól może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:

– okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania odbiega od opisanego w ofercie,

–   podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych,

– zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

Prezydent Miasta Nowa Sól może wstrzymać dotację lub nakazać jej zwrot w wypadku stwierdzenia nieprawidłowych danych lub oświadczeń zawartych w ofercie i informacjach dodatkowych składanych z ofertą.

 • Warunki realizacji zadania:
  • Zadanie realizowane będzie poprzez wykonywanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby, dla której uprawnienia do świadczeń w odpowiednim zakresie i wymiarze ustali decyzją Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli lub osoba upoważniona.
  • Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.
  • W przypadku zmiany lub niezrealizowania zadania lub części zadania objętego umową z oferentem, dotacja na to zadanie lub jego część podlega zwrotowi.
  • Zleceniobiorca zobowiązany jest do składania miesięcznych sprawozdań częściowych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. /Dz.U. z 2018 r. poz. 2057/ w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań   oraz  wykazu imiennego osób korzystających ze świadczeń do dnia 3 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, dotyczącego rzeczywistego wykonania usług opiekuńczych.
   W miesiącu grudniu, Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia w/w sprawozdania częściowego za miesiąc grudzień wraz z wykazem imiennym osób korzystających ze świadczeń w miesiącu grudniu, w terminie do 23 grudnia.
  • Dotacja na realizację zadania będzie przekazywana w dwunastu transzach miesięcznych po weryfikacji złożonych przez Zleceniobiorcę comiesięcznych  sprawozdań częściowych z realizacji zadania oraz wykazu imiennego osób korzystających ze świadczeń, w wysokościach odpowiadających odpłatności za liczbę zrealizowanych w miesiącu godzin świadczonych usług, w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia.

Rozdział V

Termin i warunki składania ofert:

 1. Oferty należy składać do 11 grudnia 2020 r. w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli ul. Staszica 1D, do godziny 15.00 lub umieścić w skrzyni podawczej znajdującej się przy wejściu głównym do MOPS.
 2. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli.
 3.  Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z pieczęcią podmiotu składającego ofertę oraz dopiskiem „Konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych”.
 4. Dopuszcza się możliwość uzupełniania złożonych ofert do dnia posiedzenia Komisji Konkursowej.

Rozdział VI

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia ich przyjmowania, na posiedzeniu Komisji Konkursowej w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 12.
 2. Tryb otwartego konkursu ofert poprzez powierzenie realizacji zadania publicznego określonego w ogłoszeniu konkursu zgodny z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm/.
 3. Komisja dokonuje wyboru ofert na podstawie następujących kryteriów:
 4. ocenia szczegółowy zakres rzeczowy zadania;
 5. ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 6. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, proponowanej ceny jednej godziny usług opiekuńczych;
 7. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadania publiczne;
 8. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zaleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków;
 9. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, Prezydent Miasta Nowa Sól niezwłocznie podpisze z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu umowę o realizację zadania.

Prezydent Miasta

Nowa Sól

Oferta wraz z załącznikami do pobrania: