symbol niepełnosprawności dwie osoby, jedna na wózku inwalidzkim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne) w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

karta zgłoszenia do Programu.

kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

informacja o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta.

oświadczenie uczestnika Programu.

podpisane informacje dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Druki do pobrania w siedzibie MOPS oraz na stronie internetowej: www. http://mopsnowasol.pl/

Ważne! Uczestnik Programu samodzielnie wybiera asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.
Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma.
Osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru asystenta poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.
W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), a także inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.
Komplet dokumentów należy składać do 31 stycznia 2022 r.
bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli, ul. Staszica 1 D, pok. 32, w godzinach od 8:00 do 15:00;
za pośrednictwem poczty na adres jw.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli będą się kontaktować z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu. Osoby niezakwalifikowane otrzymają pisemną informację.

Przewidywana liczba uczestników to 40 osób, w tym:
15 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.
15 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
10 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Liczba osób objętych Programem może ulec zmianie.

Po 31 stycznia 2022 r. nabór będzie nadal otwarty, lecz usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.
W celu uzyskania informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt:
tel. 68 506 63 39; 883377430; 728533959.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowany przez MOPS w Nowej Soli,finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego
w kwocie  1 279 080 zł.