Plakat informacyjny o wsparciu osób w kryzysie bezdomności, na obrazku człowiek śpiący na ławce, przykryty kocem

Organizacje pozarządowe, kościoły, spółdzielnie socjalne mogą ubiegać się o co najmniej 50 tys. zł na wsparcie osób w kryzysie bezdomności. Środki te pochodzą z programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” na rok 2024 ogłoszonego przez Ministrę Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panią Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk.
Celem głównym Programu jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności.
W ramach celu głównego wyznaczone zostały następujące Moduły wraz z celami szczegółowymi:
Moduł I: Profilaktyka
Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.
Moduł II: Wsparcie osób bezdomnych
Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.
Moduł III: Wsparcie pozainstytucjonalne – rozwiązania mieszkaniowe
Cel: Wsparcie podmiotów w świadczeniu kompleksowego wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności poprzez świadczenie usług mieszkaniowych.
O dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach Programu mogą ubiegać się podmioty świadczące usługi dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, czyli organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

Ofertę konkursową, wraz z załącznikami należy przekazać do Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 12 lipca 2024 r.

Bliższe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie:
https://www.gov.pl/web/uw-lubuski/program-pokonac-bezdomnosc-pomoc-osobom-bezdomnym-edycja-2024
https://www.gov.pl/web/rodzina/pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym-edycja-2024