Na ilustracji widnieje dom z kominem, drzwiami i oknami.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2021 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA (prowadzenie noclegowni).

Prezydent Miasta Nowa Sól po zapoznaniu się ze złożoną ofertą oraz oceną Komisji Konkursowej na posiedzeniu Kolegium w dniu 21 grudnia 2020 r. przyznał dotację następującemu podmiotowi:

Lp.Nazwa podmiotu (zadanie)Dotacja przyznana 2021 r.
1Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Nowosolskie, ul. Topolowa 4, Nowa Sól, KRS 0000675115: Prowadzenie noclegowni zapewniającej 34 miejsca dla osób bezdomnych na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w lokalu wskazanym przez Gminę.
421 831,35

Prezydent Miasta

Nowa Sól