zDJĘCIE PRZEDSTAWIA TALERZ Z JEDZENIEM, PO PRAWEJ STRONIE NIEBIESKI KWADRAT Z NAPISEM rOZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, POMOC SPOŁECZNA, PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2021 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: Pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia.

Prezydent Miasta Nowa Sól po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami oraz ocenami Komisji Konkursowej na posiedzeniu Kolegium w dniu 15.03.2021 r. rozstrzygnął ogłoszony dnia 15.02.2021 r. konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2021 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie Pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia i przyznał dotacje zgodnie z poniższym wykazem:

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Nowosolskie – Wykonywanie prac porządkowych na miejskich terenach zalesionych i na 2 ulicach. Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – przyznana dotacja 32 700 zł.
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Nowosolskie – Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – prowadzenie stołówki – przyznana dotacja 38 000 zł.