Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2022 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA (prowadzenie noclegowni).

Prezydent Miasta Nowa Sól po zapoznaniu się ze złożoną ofertą oraz oceną Komisji Konkursowej na posiedzeniu Kolegium w dniu 28 grudnia 2021 r. przyznał dotację następującemu podmiotowi:

Lp.Nazwa podmiotu (zadanie)Dotacja przyznana 2022 r.
1Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Nowosolskie, ul. Topolowa 4, Nowa Sól, KRS 0000675115: Prowadzenie noclegowni zapewniającej 34 miejsca dla osób bezdomnych na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w lokalu wskazanym przez Gminę.
462 528,23