Podczas spotkania z przedstawicielkami Fundacji Partycypacja z Zielonej Góry, które odbyło się w dniu 19 września 2022 roku w sali widowiskowej Nowosolskiego Domu Kultury mieszkańcy miasta, społecznicy oraz przedstawiciele instytucji i organizacji działających w obszarze spraw społecznych zapoznani zostali z wynikami diagnozy społecznej miasta Nowa Sól, stanowiącej punkt wyjściowy do dalszych prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowa Sól z horyzontem czasowym do 2027 roku.

W trakcie prezentacji omówione zostały zdiagnozowane problemy społeczne w mieście oraz rekomendacje dotyczące działań mających na celu ich ograniczanie. Podstawą do opracowania diagnozy społecznej Nowej Soli były m.in. analiza danych zastanych na temat sytuacji społecznej w mieście, a także wyciągnięte wnioski po przeprowadzonym na przełomie czerwca i lipca br. cyklu warsztatów, w którym brali udział mieszkańcy, społecznicy jak również przedstawiciele instytucji i organizacji zaangażowanych w sprawy społeczne.  

Kolejnym etapem prac będzie przeprowadzenie warsztatów strategicznych, podczas których na bazie zdiagnozowanych obszarów społecznych wymagających wdrożenia działań naprawczych, określona zostanie misja i wizja na następne lata oraz cele strategiczne. Dzięki temu możliwe będzie zaplanowanie działań prowadzących do ich osiągnięcia. Końcowym efektem prac będzie dokument pn. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowa Sól z horyzontem czasowym do 2027 roku,  która zostanie przedłożona Radzie Miejskiej w Nowej Soli celem jej uchwalenia.

„Prezentacja wyników Diagnozy Społecznej miasta Nowa Sól” (do pobrania):