na granatowym tle napis strategia rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021 - 2030, poniżej po lewej kluczowe reformy

Informujemy, że 16 lutego br. Rada Ministrów przyjęła Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021 – 2030.

Jest to kompleksowy dokument, który wyznacza kierunki polityki krajowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Celem Strategii jest włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe oraz stworzenie przestrzeni dostępnej dla każdego.

Projekt Strategii był konsultowany z Krajową Radą Konsultacyjną do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Polską Radą Języka Migowego, a także z licznymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Na ich podstawie sformułowano szereg działań strategicznych (filarów), które następnie pogrupowano i podzielono na obszary priorytetowe Strategii takie jak: Niezależne życie, Dostępność, Edukacja, Praca, Warunki życia i ochrona socjalna, Zdrowie, Budowanie świadomości, Koordynacja.

Przygotowana Strategia zakłada realizację 113 działań – kluczowych dla nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Głównym wskaźnikiem monitorującym realizację celu głównego Strategii – jakim jest włączenie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych – jest współczynnik aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym. Współczynnik ten w 2018 roku wynosił 28,3 %. Planowana do osiągnięcia w 2025 roku wartość pośrednia to 35 %. Docelowy współczynnik, aktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym to 45 % w roku 2030.

Za koordynację prac związanych z realizacją i wdrażaniem Strategii będzie odpowiadał Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.