Radni Rady Miejskiej zapoznani zostali z wynikami Diagnozy Społecznej Miasta Nowa Sól, stanowiącej punkt wyjściowy do dalszych prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowa Sól z horyzontem czasowym do 2027 roku. W środę 14 września spotkali się z Fundacją Partycypacja z Zielonej Góry oraz pracownikami wydziału spraw społecznych UM Nowa Sól. W spotkaniu uczestniczyła wiceprezydent ds społecznych Karina Jarosz oraz prezydent Jacek Milewski.

W trakcie prezentacji omówione zostały zdiagnozowane problemy społeczne w mieście oraz rekomendacje dotyczące działań mających na celu ich ograniczanie. Podstawą do opracowania diagnozy społecznej Nowej Soli były m.in. analiza danych zastanych na temat sytuacji społecznej w mieście, a także wyciągnięte wnioski po przeprowadzonym na przełomie czerwca i lipca br. cyklu warsztatów, w którym brali udział mieszkańcy, społecznicy jak również przedstawiciele instytucji i organizacji zaangażowanych w sprawy społeczne.   

Kolejnym etapem prac będzie przeprowadzenie warsztatów strategicznych, podczas których na bazie zdiagnozowanych obszarów społecznych wymagających wdrożenia działań naprawczych, określona zostanie misja i wizja na następne lata oraz cele strategiczne. Dzięki temu możliwe będzie zaplanowanie działań prowadzących do ich osiągnięcia. Końcowym efektem prac będzie dokument pn. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowa Sól z horyzontem czasowym do 2027 roku,  która zostanie przedłożona Radzie Miejskiej w Nowej Soli celem jej uchwalenia.