strategia rozwiązywania problemów społecznych 2022-2027

W dniu 26 stycznia 2023 roku, w trakcie 67. Sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli radni miejscy podjęli jednogłośnie Uchwałę nr LXVII/576/23 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowa Sól z horyzontem czasowym do 2027 roku.

Prace nad opracowaniem strategii rozpoczęły się w dniu 30 czerwca 2021 roku od gromadzenia i analizy danych zastanych. Gromadzenie danych i ich analiza trwało prawie 12 miesięcy. Dane nie miały jedynie charakteru ilościowego, ale w głównej mierze jakościowy – zdecydowano się bowiem na uzupełnienie wiedzy wynikającej z analizy danych statystycznych na przeprowadzenie kilkudziesięciu pogłębionych wywiadów z mieszkańcami, przedstawicielami służb, instytucji i organizacji działających w obszarze spraw społecznych na terenie miasta. Taka struktura pozyskanych danych (ilościowych i jakościowych) pozwoliła na lepsze zdiagnozowanie problemów z obszarów miejskiej polityki społecznej wymagających szczególnej uwagi i zaangażowania.

Po zakończeniu analizy danych zastanych – w dniach 27 czerwca, 28 czerwca i 1 lipca 2022 roku w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli odbył się cykl warsztatów, których celem było omówienie problemów społecznych w mieście oraz czynników i barier ich ograniczania stanowiących podstawę do wypracowania diagnozy społecznej Nowej Soli. Cykl warsztatowy był podzielony na 6 bloków tematycznych. W każdym z nich wzięli udział przedstawiciele organizacji i instytucji zajmujących się poruszaną w danym bloku tematyką oraz mieszkańcy/społecznicy – łącznie 76 osób. W tych dniach przeprowadzono warsztaty z obszarów: „Polityka senioralna” i „Niepełnosprawność”, „Migranci”,  „Wsparcie rodziny”, „Zdrowie publiczne i uzależnienia” oraz „Mieszkalnictwo i bezdomność”.

W dniu 14 września 2022 roku Radni Rady Miejskiej zapoznani zostali z wynikami Diagnozy Społecznej Miasta Nowa Sól, stanowiącej punkt wyjściowy do dalszych prac nad opracowaniem strategii rozwiązywania problemów społecznych. W trakcie prezentacji omówione zostały zdiagnozowane problemy społeczne w mieście oraz rekomendacje dotyczące działań mających na celu ich ograniczanie. Podstawą do opracowania diagnozy społecznej Nowej Soli były m.in. analiza danych zastanych na temat sytuacji społecznej w mieście, a także wyciągnięte wnioski po przeprowadzonym na przełomie czerwca i lipca br. cyklu warsztatów, w którym brali udział mieszkańcy, społecznicy jak również przedstawiciele instytucji i organizacji zaangażowanych w sprawy społeczne.   

W dniu 19 września 2022 roku w sali widowiskowej Nowosolskiego Domu Kultury mieszkańcy miasta, społecznicy oraz przedstawiciele instytucji i organizacji działających w obszarze spraw społecznych zapoznani zostali z wynikami diagnozy społecznej miasta Nowa Sól, stanowiącej punkt wyjściowy do dalszych prac nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowa Sól z horyzontem czasowym do 2027 roku. W trakcie prezentacji omówione zostały zdiagnozowane problemy społeczne w mieście oraz rekomendacje dotyczące działań mających na celu ich ograniczanie.

W dniach 28 września, 30 września i 4 października 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz w Nowosolskim Domu Kultury odbył się cykl warsztatów strategicznych. Podczas warsztatów 50-osobowy zespół do spraw opracowania strategii, na bazie wyników diagnozy społecznej wypracował misję i wizję, a także określił cel główny i cele strategiczne. Wskazano również szereg działań, dzięki którym opracowane cele zostaną osiągnięte w kilkuletniej perspektywie. W trakcie warsztatów wypracowano materiał badawczy, który posłużył w kolejnych miesiącach do opracowania ostatecznego zakresu tego istotnego dokumentu strategicznego.

W dniach 19 i 24 stycznia 2023 roku projekt strategii był przedmiotem obrad w komisjach rady miejskiej. Komisje rekomendowały jednogłośnie przyjęcie strategii. W dniu 26 stycznia 2023 roku, w trakcie 67. Sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli radni miejscy przyjęli jednogłośnie Uchwałę nr LXVII/576/23 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowa Sól z horyzontem czasowym do 2027 roku.

Z treścią uchwały i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowa Sól z horyzontem czasowym do 2027 roku można zapoznać się tutaj :