czarny napis bezpłatne szkolenie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – praca z rodziną”, które odbędzie się 6 – 7 marca 2023r. w Nowosolskim Domu Kultury,ul. Piłsudskiego 49

Szkolenie adresowane jest do osób i instytucji (z terenu miasta Nowa Sól ) realizujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy na terenie miasta Nowa Sól, szczególnie:

 • przedstawicieli oświaty,
 • przedstawicieli policji,
 • przedstawicieli służby zdrowia,
 • przedstawicieli Komisji RPA,
 • organizacji pożytku publicznego,
 • przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • kuratorów zawodowych i społecznych.

Program szkolenia:

6 marca w godzinach 9.00 – 15.00

Przemoc w związku – źródła, sytuacja psychologiczna, interwencja, pomoc

 1. Źródła przemocy – 1 godz. dydaktyczna

Przekazane zostaną informacje nt. teorii tłumaczących powstawanie przemocy w związku, mitów i stereotypów sprzyjających wystąpieniu przemocy domowej. Wyjaśnione zostaną mechanizmy stawania się sprawcą przemocy.

 1. Sytuacja psychologiczna w rodzinie z problemem przemocy – 2 godz. dydaktyczne

Przekazana zostanie odpowiedź na dwa podstawowe pytania – „dlaczego jak kocha to krzywdzi” i „dlaczego jak cierpi to nie odchodzi”.

 1. Interwencja w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie – 2 godz. dydaktyczne

Zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczące realizacji procedury „Niebieskiej Karty” z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawie o policji i żandarmerii wojskowej.

 1. Praca z osobą doznająca i osobą stosującą przemoc – 3 godz. dydaktyczne

Zajęcia w dwóch grupach (2 grupy warsztatowe) z wykorzystaniem dialogu motywującego – poszukiwanie motywacji do zmiany, jak rozmawiać z osobą doznającą przemocy? Jak rozmawiać z osobą stosującą przemoc?

7 marca w godzinach 9.00 – 14.30

Przemoc wobec dzieci – jak rozpoznać i reagować

Przemoc wobec dzieci – 2 godz. dydaktyczne

Zdefiniowany zostanie problem przemocy wobec dzieci. Omówione zostaną przykłady zachowań krzywdzących w każdej z form przemocy: fizycznej, psychicznej (emocjonalnej), seksualnej i zaniedbania. Omówione zostaną krótko- i długoterminowe konsekwencje doznawania przemocy. Zaprezentowane zostaną symptomy (objawy), które mogą świadczyć o tym, że nieletni doznaje przemocy.

Jak rozpoznać, że dziecko doświadcza przemocy? – 1 godz. dydaktyczna

Wskazane zostaną podstawowe informacje niezbędne do przeprowadzenia diagnozy dziecka. Na co ma zwracać uwagę w kontakcie z nieletnim (zachowanie, wypowiedzi, ubiór, reakcja na inne osoby, itp.

Jak reagować, gdy jesteśmy świadkami przemocy wobec dziecka? Jak reagować kiedy podejrzewamy, że dziecko jest krzywdzone w rodzinie? – 2 godz. dydaktyczne

Ww. zagadnienia zostaną połączone z uwagi na wspólny element jakim jest reakcja na przemoc wobec dziecka – zarówno w sytuacji bycia bezpośrednim świadkiem krzywdzenia jak i w sytuacji kiedy obserwujemy symptomy, które mogą świadczyć o tym, ze dziecko jest krzywdzone. Omówione zostaną także zasady uruchamiania interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy wobec nieletniego, w tym wszczęcie i prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”. Udzielona zostanie odpowiedź na pytanie: „jak rozmawiać z dzieckiem, co do którego mamy podejrzenie, że doznaje przemocy”?

Jak rozmawiać z rodzicami kiedy zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc wobec dziecka? – 2 godz. dydaktyczne

Omówione zostaną zasady kontaktu z rodzicem stosującym/rodzicami stosującymi przemoc wobec swojego dziecka (kto powinien rozmawiać z rodzicem, kiedy, w jakich warunkach). Zaprezentowane zostaną przykłady wypowiedzi, które można wykorzystać podczas rozmowy z rodzicem, co do którego istnieje podejrzenie, że krzywdzi swoje dziecko. Zaprezentowane zostaną i wykorzystane w przykładach elementy Dialogu Motywującego.

Prowadzący:

Dorota Jaszczak – Kuźmińska: mgr resocjalizacji, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej, terapeutka motywującą, uczestniczka szkoły psychoterapii integratywnej. Od 27 lat pracująca w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierownik działu programów lokalnych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Warszawie.

Katarzyna Michalska – Od 25 lat pracuje w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym. obecnie w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Warszawie. Współorganizatorka pierwszych w Polsce kampanii edukacyjnych poświęconych problematyce przemocy. Współautorka przepisów prawa w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, aktów wykonawczych do ustawy oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Terapeuta Motywujący i konsultant w Telefonie Zaufania prowadzonym przez Specjalistyczną Poradnię Rodziną. Wykładowca prowadzący szkolenia dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

Gabriela Juncewicz: Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Nowej Soli, członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowej Soli.

*podczas szkolenia przewidziane są przerwy oraz zaświadczenia dla uczestników szkolenia.

Zapisy pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/1tTbQd2jeN6bxobhNXk2aRmN8BmoLxk4cYRyxh5dqF04/edit

Grafika informująca o szkoleniu