Społecznicy, przedstawiciele organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń, fundacji, pomóżcie nam zaplanować przyszły rok!

Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe to bardzo ważny element systemu zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. Zaangażowanie organizacji w zmienianie rzeczywistości lokalnej poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i realizację zadań z zakresu pożytku publicznego, to nieoceniony element nowosolskiej społeczności. Dotychczasowa współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi umożliwiła realizację wielu istotnych zadań publicznych w dziedzinie kultury, sportu czy opieki społecznej. Katalog możliwości realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1327 ze zm.) jest znacznie szerszy, dlatego planując zadania na przyszły rok, zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji o planowanych w 2023 r. zadaniach publicznych (przy udziale środków Gminy Nowa Sól – Miasto), wraz z krótkim opisem planowanych działań i szacowaną kwotą potrzebną do ich realizacji. Jednocześnie przypominamy, że zakres zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego musi być zgodny z zadaniami wynikającymi ze statutu danej organizacji.

Zebrane informacje umożliwią racjonalne zaplanowanie budżetu na 2023 r.

Przedłożenie propozycji działań nie jest równoznaczne z ich umieszczeniem w programie współpracy na przyszły rok i wsparciem w postaci dotacji na realizację zadań publicznych.
Dzięki zebranym informacjom będziemy w stanie poznać obszary działań, które są istotne dla miasta i jej mieszkańców, oraz spojrzeć szerzej na tematy społeczne, których one dotyczą.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza

w terminie do 16.09.2022 r. w formie papierowej w siedzibie urzędu lub przesłanie skanu podpisanego pisma na adres sprawyspoleczne@nowasol.pl