z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1057 ze zm.)

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2022 roku”

Termin konsultacji: od dnia 29 października 2021 r. do dnia 12 listopada 2021 r.

Forma konsultacji:

  1. konsultacje pisemne – opinie do uchwały należy składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, adres: ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól;
  2. drogą elektroniczną – na adres: pozytekpubliczny@nowasol.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza)

Miejsca udostępnienia projektu uchwały:

  1. www.nowasol.pl w zakładce NGO Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO,
  2. http://bip.nowasol.mserwer.pl/ w zakładce Prawo lokalne – Projekty uchwał (Dokumenty do pobrania),
  3. siedziba Urzędu pok. nr 109

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowej Soli

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1057 ze zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się według zasad określonych w uchwale nr LXVIII/440/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego 2010 r., nr 101, poz. 1480).

Załączniki:

1) pełna treść ogłoszenia konsultacyjnego,

2) formularz konsultacyjny,

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2022 roku”

Termin konsultacji: od dnia 29 października 2021 r. do dnia 12 listopada 2021 r.

Forma konsultacji:

  1. konsultacje pisemne – opinie do uchwały należy składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, adres: ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól;
  2. drogą elektroniczną – na adres: pozytekpubliczny@nowasol.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza)

Miejsca udostępnienia projektu uchwały:

  1. www.nowasol.pl w zakładce NGO Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO,
  2. http://bip.nowasol.mserwer.pl/ w zakładce Prawo lokalne – Projekty uchwał (Dokumenty do pobrania),
  3. siedziba Urzędu pok. nr 109

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowej Soli

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1057 ze zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się według zasad określonych w uchwale nr LXVIII/440/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego 2010 r., nr 101, poz. 1480).

Załączniki:

1) pełna treść ogłoszenia konsultacyjnego,

2) formularz konsultacyjny,

3) projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Nowa Sol – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2022 r.” udostępniony na stronie internetowej w zakładce NGO Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo lokalne – Projekty uchwał (Dokumenty do pobrania) oraz w siedzibie Urzędu pok. nr 109.