1 marca weszła w życie bardzo korzystna zmiana w Programie „Mieszkanie dla absolwenta”.
Obecnie w programie dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może być udzielane na okres nawet 5 lat (60 miesięcy).
Program jest realizowany bezterminowo, wnioski można składać w trybie ciągłym.
Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może otrzymać osoba z niepełnosprawnością która:
posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym;
posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
lub
opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą;
posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.
Więcej informacji pod linkiem: Zmiany w Programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych