Klauzula Informacyjna Straży Miejskiej

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019 r., poz. 125), że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Nowej Soli z siedzibą przy ul. Towarowej 2. Telefon: 68 475 77 80 | Mail: strazmiejska@nowasol.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, pod adresem poczty elektronicznej: iod@comp-net.pl Dane osobowe są przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 10.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych). Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa