Prezydent Miasta Nowa Sól zaprasza mieszkanki i mieszkańców Nowej Soli oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału, w trwających od 25 września do 09 października 2023 r. konsultacjach społecznych projektu „Programu Aktywności Społecznej dla Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli na lata 2024 -2027”.
Cel konsultacji społecznych jest pozyskanie opinii, uwag i wniosków w zakresie prezentowanego projektu Programu Aktywności Społecznej dla Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli na lata 2024-2027.
Konsultacje prowadzone są przez Wydział Spraw Społecznej Urzędu Miasta Nowa Sól na podstawie Uchwały LXVIII/440/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 2010 r., nr 101, poz. 1480). Określone w w/w uchwale konsultacje zostały rozszerzone o opinię mieszkańców miasta Nowa Sól.
Zaproszenie na konsultacje

Program