Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn. Organizacja i przeprowadzenie obozu stacjonarnego dla sekcji lekkoatletycznej UKS Ares.

Uczniowski Klub Sportowy Ares z siedzibą w Nowej Soli (67-100) przy ul. Gimnazjalnej 9 (nr w ewidencji UKS – 6) złożył dnia 28.07.2022 r. w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2022 r., poz. 1327 ze zm.) ofertę dotyczącą realizacji w 2022 r. zadania publicznego pn. Organizacja i przeprowadzenie obozu stacjonarnego dla sekcji lekkoatletycznej UKS Ares.
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust. 3 w/w ustawy, oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej www.nowasol.pl w zakładce NGO – Małe dotacje.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 08.08.2022 r. w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 12, ustnie do protokołu w Wydziale Spraw Społecznych – pok 109 lub drogą elektroniczną na adres pozytekpubliczny@nowasol.pl

Załącznik:

  • oferta z dnia 28.07.2022 r., złożona przez UKS Ares pt. Organizacja i przeprowadzenie obozu stacjonarnego dla sekcji lekkoatletycznej UKS Ares.