w ogłoszonych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowa Sól – Miasto w 2022 r.

I. Informacje ogólne:

– zgodnie z art. 15 ust. 2 a i ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz na podstawie Rozdziału XII załącznika do uchwały nr XLVII/423/21 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2022 r., Prezydent Miasta Nowa Sól ogłasza nabór osób do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert realizowanych w roku 2022 w trybie wyżej powołanej ustawy.

– celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowychwskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

II. Miejsce i termin oraz forma zgłaszania kandydatów:

– zgłoszenia do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych następuje na podstawie złożonego, podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione w podmiotach zgłaszających do ich reprezentowania – formularza zgłoszenia, stanowiącego załącznik nr 2 do w/w Programu,

– zgłoszeń kandydatów należy dokonywać w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia t.j. do dnia 17.12.2021r. w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowej Soli – ul. M. J. Piłsudskiego 12.

III. Wymagania stawiane kandydatom:

– w pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

* zostały wskazane przez podmioty z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty biorące udział w konkursie,

* nie podlegają wyłączeniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) dotyczącymi wyłączenia pracowników,

– w bazie członków komisji mogą znaleźć się osoby, które:

* są obywatelami Unii Europejskiej i korzystają z pełni praw publicznych,

* w określonym terminie zostały zgłoszone przez przynajmniej jeden podmiot do jego reprezentowania w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

IV. Zasady działania komisji konkursowych:

– Prezydent Miasta uwzględniając rodzaj zadań ogłoszonych konkursem, powołuje zarządzeniem do komisji konkursowej przedstawicieli podmiotów z bazy kandydatów na członków komisji konkursowych.

– zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert:

* komisja pracuje w składzie osobowym powołanym Zarządzeniem Prezydenta Miasta,

* pracami komisji kieruje przewodniczący lub wiceprzewodniczący komisji,

* komisja działa jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej składu,

* komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez podmioty w przypadkach określonych w ustawie,

* za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży,

* komisja konkursowa dokonując oceny oferty sporządza kartę oceny merytorycznej, w której wpisuje liczbę przyznanych punktów.

– do zadań komisji konkursowej należy:

* zaopiniowanie merytoryczne ofert, które przeszły pozytywną ocenę formalną z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego,

* przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do dofinansowania przez Prezydenta Miasta,

* przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami i przekazanie ich Prezydentowi Miasta.

Załącznik:

– formularz zgłoszenia kandydata do bazy członków komisji konkursowych