Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w ogłoszonych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowa Sól – Miasto w 2024 r.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 a i ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 571) oraz na podstawie Rozdziału XII załącznika do uchwały nr LXXVIII/672/23 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2024 r., Prezydent Miasta Nowa Sól ogłasza nabór osób do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert realizowanych w roku 2024 w trybie wyżej powołanej ustawy.
Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
Treść ogłoszenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączniku.

Ogłoszenie-załącznik