do oferty na realizację w 2021 r. zadania publicznego pn. Spotkania z podróżnikami.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty” z siedzibą we Wschowie (67-400) przy ul. Obrońców Warszawy 12/4 (nr KRS 0000288456) złożyło dnia 25.08.2021 r. w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 1057 ze zm.) ofertę dotyczącą realizacji w 2021 r. zadania publicznego pn. Spotkania z podróżnikami.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust. 3 w/w ustawy, oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej www.nowasol.pl w zkładce NGO – Małe dotacje.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 06.09.2021r. w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 12, ustnie do protokołu w Wydziale Spraw Społecznych – pok 109 lub drogą elektroniczną na adres pozytekpubliczny@nowasol.pl

Załącznik: