do oferty na realizację w 2021 r. zadania publicznego pn. Warsztaty teatralne dla dzieci niepełnosprawnych „WITAJCIE W NASZEJ BAJCE”.

Fundacja JuPi z siedzibą w Nowej Soli (67-100) przy ul. 1 Maja 26/22 (nr KRS 0000800987) złożyła dnia 24.09.2021 r. w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 1057 ze zm.) ofertę dotyczącą realizacji zadania publicznego pn. Warsztaty teatralne dla dzieci niepełnosprawnych „WITAJCIE W NASZEJ BAJCE”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust. 3 w/w ustawy, oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej www.nowasol.pl w zkładce NGO – Małe dotacje.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 04.10.2021r. w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 12, ustnie do protokołu w Wydziale Spraw Społecznych – pok 109 lub drogą elektroniczną na adres pozytekpubliczny@nowasol.pl

Załącznik:

– oferta z dnia 24.09.2021 r. złożona przez Fundację JuPi pt. Warsztaty teatralne dla dzieci niepełnosprawnych „WITAJCIE W NASZEJ BAJCE”