do oferty na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn.

VIII Wielkanocny Bieg Do Pustego Grobu.

Parafialny Klub Sportowy Antoni z siedzibą w Nowej Soli (67-100) przy ul. Piłsudskiego 14 (nr w ewidencji UKS – 3) złożył dnia 01.04.2022 r. w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 1057 ze zm.) ofertę dotyczącą realizacji zadania publicznego pn. VIII Wielkanocny Bieg Do Pustego Grobu.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust. 3 w/w ustawy, oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej www.nowasol.pl w zakładce NGO – Małe dotacje.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12.04.2022r. w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 12, ustnie do protokołu w Wydziale Spraw Społecznych – pok 109 lub drogą elektroniczną na adres pozytekpubliczny@banteckanowasol-pl

Oferta-Parafialny-Klub-Sportowy-Antoni