żółty znak ostrzegawczy z wykrzyknikiem pośrodku

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn.Biegnij po zdrowie”.

Stowarzyszenie Klub Mam z siedzibą w Nowej Soli (67-100) przy ul. Wrocławskiej 59a/1 (KRS 0000462441) złożyło dnia 07.10.2022 r. w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1327 ze zm.) ofertę dotyczącą realizacji w 2022 r. zadania publicznego pn. „Biegnij po zdrowie”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust. 3 w/w ustawy, oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej www.nowasol.pl w zakładce NGO – Małe dotacje.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24.10.2022 r. w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 12, ustnie do protokołu w Wydziale Spraw Społecznych – pok. 109 lub drogą elektroniczną na adres pozytekpubliczny@nowasol.pl

Oferta Biegnij po zdrowie:

Oferta-Klub-Mama-Biegnij-po-zdrowie