na żółtym tle trójkątny znak z wykrzyknikiem

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację w 2023 r. zadania publicznego pn. „Obchody sześćdziesięciolecia istnienia sekcji kajakowej w Nowej Soli”

Kajakowy Klub Sportowy Nowa Sól z siedzibą w Nowej Soli (67-100) przy ul. Aleja Wolności 1a (KRS 0000032437) złożyło dnia 02.08.2023 r. w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.
2023 r., poz. 571) ofertę dotyczącą realizacji w 2023 r. zadania publicznego pn. „Obchody sześćdziesięciolecia istnienia sekcji kajakowej w Nowej Soli”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust. 3 w/w ustawy, oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej www.nowasol.pl w zakładce NGO – Małe dotacje.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16.08.2023 r. w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 12, ustnie do protokołu w Wydziale Spraw Społecznych – pok. 109 lub drogą elektroniczną na adres pozytekpubliczny@nowasol.pl

Załącznik:

– oferta z dnia 02.08.2023 r., złożona przez Kajakowy Klub Sportowy Nowa Sól pn. „Obchody sześćdziesięciolecia istnienia sekcji kajakowej w Nowej Soli”: