do oferty na realizację w 2023 r. zadania publicznego pn.
„Ogólnopolski Mityng Parapływacki pod patronatem Prezydenta Miasta Nowa Sól Jacka Milewskiego”
Zrzeszenie Sportowo – Rehabilitacyjne „Start” z siedzibą w Zielonej Górze (65-147) przy ul. Urszuli 14 (KRS 0000052086) złożyło dnia 23.08.2023 r. w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.
2023 r., poz. 571) ofertę dotyczącą realizacji w 2023 r. zadania publicznego pn. „Ogólnopolski Mityng Parapływacki pod patronatem Prezydenta Miasta Nowa Sól Jacka Milewskiego”
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust. 3 w/w ustawy, oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej www.nowasol.pl w zakładce NGO – Małe dotacje.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 04.09.2023 r. w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 12, ustnie do protokołu w Wydziale Spraw Społecznych – pok. 109 lub drogą elektroniczną na adres pozytekpubliczny@nowasol.pl

Wniosek Zrzeszenia Sportowo – Rehabilitacyjne „Start