Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych MEDYK z siedzibą w Nowej Soli (67-100) przy ul. Zielonogórska 14 (nr KRS 0000682845) złożyło dnia 25.11.2021 r. w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 1057 ze zm.) ofertę dotyczącą realizacji zadania publicznego pn. Infolinia Punktu szczepień przeciw Covid 19 w Nowej Soli.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust. 3 w/w ustawy, oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej www.nowasol.pl w zkładce NGO – Małe dotacje.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 01.02.2021r. w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 12 poprzez wrzucenie pisma do skrzynki podawczej oraz ustnie do protokołu w Wydziale Spraw Społecznych – pok 109 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (tel. 68/4590327) lub drogą elektroniczną na adres: pozytekpubliczny@nowasol.pl