wykrzyknik na środku znaku żółtego trójkąta

Uczniowski Klub Sportowy 1-Jedynka z siedzibą w Nowej Soli (67-100) przy ul. Szkolnej 1 (nr w ewidencji UKS – 37) złożył dnia 23.10.2023 r. w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2023 r., poz. 571) ofertę dotyczącą realizacji w 2023 r. zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Judo Dzieci i Młodzików”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust. 3 w/w ustawy, oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Sprawy Społeczne – Konsultacje/Ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej www.nowasol.pl w zakładce NGO – Małe dotacje.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31.10.2023 r. w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 12, ustnie do protokołu w Wydziale Spraw Społecznych – pok 109 lub drogą elektroniczną na adres pozytekpubliczny@nowasol.pl

Załącznik:

– oferta z dnia 23.10.2023 r., złożona przez UKS 1-Jedynka pt. „Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Judo Dzieci i Młodzików”: