Przypominamy, że 30 stycznia 2024 r., upływa termin składania sprawozdań końcowych z realizowanych w 2023 r. zadań publicznych (dotyczy tych zadań, których termin realizacji upływał 31.12.2023 r.).
Sprawozdania należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:
– pierwsza w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.engo.org.pl,
– druga w wersji papierowej wygenerowana z wersji elektronicznej w pliku PDF o tej samej sumie kontrolnej, podpisana i opieczętowana przez oferenta.
Do sprawozdań złożonych w wersji papierowej należy dołączyć dokumenty/materiały potwierdzające osiągnięte rezultaty – zgodnie z założeniami ofertowymi.
Niezłożenie sprawozdań może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy przez Zleceniodawcę lub uznaniem dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem na zasadach, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.
Prosimy o terminowe składanie sprawozdań.