tuba głośnik na żółtym tle i napis zaproszenie do konsultacji

Zaproszenie do konsultacji projektu

Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2024 roku”

dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionymi w art. 3 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 571)

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2024 roku”

Termin konsultacji: od dnia 19.10.2023 r. do dnia 02.11.2023 r.

Forma konsultacji:

  1. konsultacje pisemne – opinie do uchwały należy składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, adres: ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól;
  2. drogą elektroniczną – na adres: pozytekpubliczny@nowasol.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza)

Miejsca udostępnienia projektu uchwały:

  1. www.nowasol.pl w zakładce NGO Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO,
  2. https://bip.nowasol.pl w zakładce Sprawy Społeczne – Konsultacje/ogłoszenia,
  3. siedziba Urzędu pok. nr 109

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowej Soli

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 r., poz. 571) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się według zasad określonych w uchwale nr LXVIII/440/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego 2010 r., nr 101, poz. 1480).

Załączniki:

1) pełna treść ogłoszenia konsultacyjnego:

2) formularz konsultacyjny:

3) projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Nowa Sól – Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2024 r.” udostępniony na stronie internetowej w zakładce NGO Organizacje pozarządowe – Konsultacje z NGO oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.nowasol.pl w zakładce Sprawy Społeczne – Konsultacje/Ogłoszenia oraz w siedzibie Urzędu pok. nr 109: